Rehabilitació d’edificis a municipis petits (PREE 5000)

Aquestes subvencions estan destinades a impulsar la rehabilitació energètica d’edificis existents situats en municipis de menys de 5.000 habitants o aquells de menys de 20.000 els nuclis dels quals no superin els 5.000 habitants. A les Illes Balears 26 municipis compleixen aquests criteris.

Per poder acollir-se al programa, les actuacions per a les quals se sol·licitin els ajuts hauran de justificar la reducció del consum d’energia primària no renovable i de les emissions de diòxid de carboni respecte de la seva situació de partida, mitjançant el certificat d’eficiència energètica de l’edifici en el seu estat actual i l’assolit després de la reforma. Així mateix, els edificis han d’haver estat construïts abans de 2007, i han d’estalviar un 30 % d’energia primària no renovable per a tot tipus d’edificis i millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, almenys, una lletra.

Beneficiaris

En el cas d’empreses, els beneficiaris inclouen:

 • Les persones jurídiques que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús.
 • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis, que acreditin aquesta condició mitjançant un contracte vigent a llarg termini amb la propietat, que els atorgui facultat exprés per emprendre les obres de reforma objecte de l’actuació que s’ha d’incloure en el Programa.
 • Les empreses de serveis energètics o proveïdors de serveis energètics. Per poder ser-ne beneficiàries, aquestes empreses han d’actuar de conformitat amb el contracte que tenguin establert amb aquesta finalitat amb la propietat i han de dur a terme les inversions incloses en la tipologia de projectes recollits en aquesta convocatòria, i també han d’acreditar la seva actuació com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada a les Illes Balears.
 • Comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

 

Actuacions i quantia subvencionable

 • Actuació 1: millora de l’envolupant tèrmica. Se subvenciona fins a un 50 % en cas d’edificis complets i fins a un 40 % en cas d’habitatges o locals individuals.
 • Actuació 2: millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària. Se subvenciona fins a un 40 % en cas d’edificis complets i fins a un 30 % en cas d’habitatges o locals individuals.
  • Actuació 2.1: substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica.
  • Actuació 2.2: substitució d’energia convencional per geotèrmica.
  • Actuació 2.3: substitució d’energia convencional per biomassa en instal·lacions tèrmiques.
  • Actuació 2.4: millora de l’eficiència dels subsistemes de generació no inclosos en les actuacions anteriors.
  • Actuació 2.5: millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.
 • Actuació 3: millora de l’eficiència energètica d’instal·lacions d’il·luminació. Se subvenciona fins a un 20 %, tant en el cas d’edificis complets com d’habitatges o locals individuals.

No seran actuacions subvencionables les realitzades en edificis de nova construcció, les que suposin una ampliació que incrementi superfície o volum construït, o les que comportin un canvi d’ús d’edifici.

 

Ajudes addicionals

La convocatòria preveu ajudes addicionals en funció de l’ús de l’edifici i si es compleixen els criteris d’eficiència energètica, criteris socials o criteris d’actuacions integrades.

 • Social: fins a un 15 % en actuacions que es realitzin en edificis d’habitatge que hagin estat qualificats definitivament sota algun règim de protecció pública i en edificis d’habitatges situats a les Àrees de Regeneració i Renovació Urbanes o Rurals. També es podran acollir a aquest criteri social aquells consumidors que tenguin concedit el bo social.
 • Eficiència: fins a un 15 % aquelles actuacions que elevin la qualificació energètica de l’edifici per obtenir una classe energètica «A» o «B», en l’escala de CO2, o bé incrementin en dues lletres la qualificació energètica de partida.
 • Integrada: fins a un 25 % si combinen simultàniament dues o més tipologies, sent una d’elles sobre l’envolupant tèrmica que impliqui una disminució de la demanda del 30 % en climatització, combinada amb una altra actuació, bé sobre la instal·lació tèrmica que suposi, almenys, la substitució del 60 % de la potència de la generació tèrmica existent; o bé sobre la il·luminació, en el cas dels edificis d’ús diferent a l’habitatge, que suposi la renovació de més d’un 25 % de la superfície il·luminada.

 

Termini i crèdit

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 27 de desembre de 2021 i finalitza el 31 de desembre de 2023 o fins al possible esgotament, dins d’aquest període, dels 513.330 euros assignats inicialment a aquesta convocatòria.

 

Accés a la sol·licitud