Eficiència en instal·lacions agropecuàries

Sumau la vostra explotació agropecuària a la transició energètica i reduïu els vostres costs energètics. Aquest programa d’ajuts subvenciona actuacions que permetin reduir almenys un 10 % del consum energètic mitjançant la millora de l’eficiència energètica. A més de descarbonitzar la seva empresa, també estalviareu a la factura de l’electricitat.

Beneficiaris

 1. Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que siguin titulars d’una explotació agropecuària a Balears.

 1. Les comunitats de regants i altres organitzacions que gestionin aigua i fonts d’energia per al reg agrícola.

 1. Els titulars d’explotacions agrícoles de regadiu que utilitzin xarxes de reg que facin servir energia elèctrica.

 1. Qualsevol organització o associació de productors agrícoles reconeguda amb activitat a les Illes Balears.

 1. Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia, segons la definició de la Directiva 2018//2001 del Parlament Europeu i del Consell. Entre aquestes, almenys un dels socis ha de ser titular o beneficiari de l’explotació agrària.

 1. Les empreses de serveis energètics (ESE) o proveïdores de serveis energètics definits en el Reial decret 56/2016, de 12 de febrer. Per poder ser-ne beneficiàries han d’actuar de conformitat amb el contracte que tenguin amb la propietat de l’explotació agrària.

Actuacions subvencionables

Eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu

 • La substitució de bombes per altres més eficients energèticament.

 • La implantació de variadors de freqüència i arrencadors estàtics, o la substitució per equips més eficients.

 • La implantació o modernització de sistemes de regulació, control i modernització de la xarxa de reg.

 • La instal·lació o substitució de bateries de condensadors per millorar l’eficiència energètica de les bombes

Millora de l’eficiència energètica

 • Actuacions sobre façanes, cobertes i finestres dels edificis agropecuaris que redueixin la demanda de calefacció i refrigeració, incloent solucions bioclimàtiques.

 • Millora de l’eficiència de les instal·lacions tèrmiques de calefacció, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària (pasteurització, conservació de productes, climatització de naus, refrigeració de processos de fermentació, etc.).

 • Millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de generació, distribució, regulació i control i elements terminals de les instal·lacions tèrmiques, incloent l’aprofitament de calors residuals i noves xarxes de calor.

 • Reforma o substitució d’instal·lacions d’il·luminació interior i enllumenat exterior.

 • Renovació de motors per a accionaments mecànics i altres serveis propis d’aquestes activitats.

Implantació de renovables en explotacions agropecuàries

 • Substitució d’energies tèrmiques convencionals per renovables tèrmiques renovables (solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, aerotèrmia, hidrotèrmia, bombes de calor o la combinació d’elles). No es considera elegible la substitució d’un generador tèrmic per un altre que utilitzi combustible d’origen fòssil.

Quanties

Totes les actuacions tenen un ajut del 30 % fins a 30.000 euros per beneficiari.

Terminis

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2021. El termini per finalitzar les instal·lacions i justificar la seva realització serà de 12 mesos des de la concessió de la subvenció. La convocatòria preveu un import de 325.746,10 euros.

Accés a la sol·licitud