Eficiència en el sector industrial

Sumau la vostra empresa industrial a la transició energètica i estalviau en la vostra factura energètica. Aquest programa d’ajuts subvenciona actuacions dirigides a reduir les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica. A més de descarbonitzar la vostra empresa, també estalviareu a la factura d’electricitat.

Beneficiaris

  • Les empreses que tenguin algun dels següents CNAE: 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38 i 39.

  • Les empreses de serveis energètics que actuïn dins un contracte de serveis energètics amb algunes de les empreses de l’apartat anterior.

Quantia dels ajuts

Els ajuts s’eleven fins al 30 % de la inversió elegible, amb els límits següents:

  • Per a la millora de la tecnologia en equips i processos industrials, un màxim de 14.379 €/tep de relació entre inversió elegible i estalvi d’energia.

  • Per a la implantació de sistemes de gestió energètica, un màxim de 14.501 €/tep de relació entre inversió elegible i estalvi d’energia.

S’estableix un límit d’ajuts de 900.000 euros per beneficiari.

Termini

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 31 de juny de 2023 o fins al possible exhauriment de la quantia econòmica assignada a la convocatòria (1.504.408,34 euros). El termini màxim per finalitzar les instal·lacions i justificar la seva realització serà de 24 mesos comptadors des de la data de notificació de la resolució de concessió.

Accés a la sol·licitud