Desenvolupament Urbà Sostenible a municipis petits (DUS 5000)

El programa Desenvolupament Urbà Sostenible 5.000 és una línia d’ajuts públics per a entitats locals de petits municipis per facilitar la posada en marxa de projectes sostenibles d’eficiència energètica, de generació d’energies renovables —en particular, de l’autoconsum—, i d’impuls a la mobilitat elèctrica. Està gestionat per l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE) i forma part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

Beneficiaris

Els protagonistes d’aquest pla són les entitats públiques locals de municipis de fins a 5.000 habitants i municipis no urbans de fins a 20.000, els nuclis dels quals tenguin menys de 5.000 habitants. S’inclouen les actuacions que executin els consells insulars en aquests municipis.

 

Actuacions

El programa es vertebra en diferents tipologies d’inversió per executar «projectes singulars locals d’energia neta», amb l’objectiu de reduir les emissions de CO2. Totes aquestes actuacions que conformen els projectes singulars d’energia neta s’integren en aquestes cinc mesures:

  • Mesura 1. Reducció de la demanda i el consum energètic en edificis i infraestructures públiques.
  • Mesura 2. Instal·lacions de generació elèctrica renovable per a autoconsum.
  • Mesura 3. Instal·lacions de generació tèrmica renovable i de xarxes de calor i/o fred.
  • Mesura 4. Lluita contra la contaminació lumínica, enllumenat eficient i intel·ligent, Smart Rural i TIC.
  • Mesura 5. Mobilitat sostenible.

 

Quanties

El programa contempla com a inversions subvencionables totes les despeses necessàries per a l’execució dels projectes, incloses les assistències tècniques als municipis per a la redacció d’aquests, la tramitació dels ajuts, l’adequació d’ordenances o de normativa per posar-los en marxa, així com l’IVA (quan no sigui susceptible de recuperació). La quantia de l’ajut base contemplat és del 85 % de la inversió subvencionable del projecte.

Aquest percentatge d’ajut es podrà incrementar fins al 100 % de la inversió subvencionable en cas que els projectes tenguin la consideració de «projectes integrals», pel que hauran de demostrar el compliment de requisits energètics d’altes prestacions o combinar diverses actuacions en un mateix projecte. S’estableix una inversió mínima de 40.000 euros per projecte, que no podrà superar els tres milions d’euros.

 

Exemples d’actuacions

Un ajuntament que vulgui rehabilitar edificis municipals amb actuacions com: aïllament de cobertes, buits, o claraboies; millora de les instal·lacions tèrmiques de climatització; substitució del sistema d’il·luminació per lluminàries eficients, reubicació dels punts de llum, sistemes de control i regulació.

Desplegar energies renovables en instal·lacions municipals com a centres socials o culturals. Les entitats poden desplegar panells solars fotovoltaics en les cobertes, o instal·lacions eòliques en els limítrofs, que serveixin per proveir les necessitats energètiques del propi edifici. En pavellons esportius poden incorporar-se instal·lacions tèrmiques solars o de biomassa per atendre els sistemes de calefacció/refrigeració, la climatització de piscines o l’aigua calenta sanitària.

Renovar l’enllumenat públic de forma integral amb la incorporació de tecnologia més eficient, que inclogui capacitat de telegestió per regular la il·luminació segons les necessitats i sigui respectuosa amb la qualitat del cel nocturn, i fins i tot enllumenat intel·ligent que aporti wifi gratuït als veïns.

Impulsar la mobilitat sostenible, tant en el foment de l’ús de la bicicleta i la marxa a peu com en la instal·lació d’infraestructura de recàrrega per a cotxes elèctrics, o la incorporació de vehicles elèctrics per a la flota municipal.

 

Termini i crèdit

El termini va començar el 5 de novembre i romandrà obert fins al 4 de novembre de 2022 per sol·licitar els 798.750 euros de pressupost assignat a les Illes Balears —quantia inicial, ampliable en cas d’esgotar-se—.

 

Per a més informació, consultau la guia pràctica realitzada per l’IDAE.

 

Accés a la sol·licitud

 

Informació extreta de l’IDAE