Consell de Direcció

Composició

D’acord amb els seus Estatuts, el Consell de Direcció de l’Institut Balear de l’Energia és l’òrgan col·legiat superior de direcció de l’ens.

En són membres:

Hi participen també, amb veu però sense vot el Director Gerent de l’IBE, el Sr. Ferran Rosa Gaspar, el Cap del Servei Administratiu de l’IBE, com a secretari del Consell de Direcció, i un representant de la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma.

Funcions del Consell de Direcció

1. El Consell d’Administració té les funcions següents:
a) Dirigir el funcionament de l’entitat, sens perjudici de les funcions dels altres òrgans de direcció.
b) Aprovar el pla d’actuació anual.
c) Aprovar l’avantprojecte dels pressuposts d’explotació i capital, les previsions anuals i pluriennals, els projectes d’inversions reals i financeres que s’hagin de fer o començar durant l’exercici i les propostes de modificacions dels pressuposts i dels projectes d’inversió.
d) Aprovar la memòria de la gestió anual i la liquidació anual del pressupost vençut.
e) Aprovar els comptes anuals.
f) Aprovar el pla financer anual.
g) Aprovar el nomenament i el cessament del director o directora gerent, a proposta de la persona titular de la Presidència, d’acord amb els Estatuts.
h) Aprovar, amb les autoritzacions prèvies pertinents, els emprèstits, les operacions de crèdit, els endeutaments i la resta d’operacions financeres per a un finançament adequat de les activitats, amb les limitacions que estableix la Llei.
i) Acordar les mesures pertinents per administrar els béns i els drets, i també aprovar l’adquisició, la venda, la permuta, l’arrendament, la cessió gratuïta i onerosa i el gravamen dels béns i els drets de l’organisme, i en general qualsevol tipus de negoci jurídic sobre aquests, de conformitat amb la legislació sobre patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
j) Acordar la subscripció de convenis amb persones o entitats públiques o privades.
k)
Proposar que es creïn taxes per a la prestació de serveis en règim de dret administratiu, i proposar que s’aprovin les quanties dels preus públics que estableixi, per mitjà d’una ordre, la persona titular de la conselleria a la qual està adscrita.
l) Aprovar els preus privats que corresponguin per la prestació de serveis en règim de dret privat.
m) Decidir la participació en negocis, societats, consorcis, entitats o empreses públiques o privades per acomplir millor els fins propis, i la constitució d’unes i altres, i fixar-ne les normes i les condicions de conformitat amb la legislació aplicable.
n) Aprovar, a proposta del director o la directora gerent, la relació de llocs de treball d’acord amb la Llei.
o) Aprovar els criteris bàsics de selecció del personal, d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el marc de la normativa vigent.
p) Convocar i atorgar subvencions, de conformitat amb les bases reguladores que aprovi, per mitjà d’una ordre, la persona titular de la conselleria competent en matèria de canvi climàtic.
q) Autoritzar i exercir les accions administratives i judicials que corresponguin, llevat dels casos d’urgència.
r) Sol·licitar informació a altres òrgans sobre les actuacions que es duguin a terme per acomplir els acords.
s) Nomenar el membre del Consell d’Administració que ha de formar part del Comitè d’Auditoria, si es constitueix.
t) Resoldre els recursos de reposició interposats contra els actes administratius que hagi dictat.
u) Dictar la resolució dels expedients disciplinaris.
v) Qualsevol altra funció que correspongui o pugui correspondre a l’IBE i que no estigui expressament reservada a altres òrgans.

2. El Consell d’Administració pot delegar les funcions pròpies, amb caràcter permanent o temporal, en les persones titulars de la Presidència, la Vicepresidència o la Gerència, llevat de les que preveuen les lletres b), c), d), e), f), g), h), l), m) i n) de l’apartat 1 i de les que siguin indelegables perquè així ho fixi una norma amb rang de llei.